Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Seks logga
= alla delegaterna från den internationella kongressen

Deltagare på Ecumenical Forum of European Christian Women's generalkonferens i Schweiz 2006.


Ekumenisk konferens i augusti 2010

EFECW, Ecumenical Forum of European Christian Women, har hållit sin åttonde generalkonferens i Loccum, Tyskland. Cirka 170 kvinnor från hela Europa deltog under temat “Participation and Responsibility - In the Path of Justice is Life”. Fem delegater från Sverige deltog. En skrivelse antogs, som ska visa vägen för de närmaste fyra åren inom organisationen. Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd är en del av EFECW och därför är skrivelsen också vägledande för SEKs arbete. Skrivelsen finns tillgänglig på engelska, tyska och franska på EFECWs hemsida www.efecw.net. Läs mer om konferensen i senaste numret av ELSA>>

 

Internationellt samarbete
mellan kvinnor

SEK samarbetar med kvinnor på lokal, nationell och internationell nivå. När det gäller det internationella samarbetet sker det i första hand genom följande organisationer:

Nordisk Ekumenisk KvinnoKommitté, NEKK

NEKK är ett nätverk inom Ekumenisk i Norden (EIN, ett projekt inom Sveriges Kristna Råd). Till NEKK har de fem lutherska kyrkorna i Norden inbjudits att utse var sin representant och likaså de nationella ekumeniska råden. I Sverige har SEK fått SKR:s uppdrag att utse en representant, för nuvarande Karin Danielsson med Annika Damirjian som suppleant. Ordförande i NEKK är domprost Kirsten Almås, Trondheim, Norge.

NEKK ordnar konferenser och seminarier för kvinnor från hela Norden. Sommaren 2008 arrangerades en Nordiska Ekumenisk Kvinnokonferens, som hölls på Skálholt på Island. Temat var Källor till Liv. Konferensen samlade ett 70-tal deltagande kvinnor från de olika nordiska länderna. 2010 arrangeras konferensen i Stavanger, Norge. NEKK arrangerar också konferenser i serien Religionsmöte i genusperspektiv.

Ecumenical Forum of European Christian Women

SEK är medlem i Ecumenical Forum of European Christian Women som verkar för att stärka kontakten mellan kristna kvinnor i hela Europa, från både ortodoxa, katolska och protestantiska kyrkor.

EFECW, också kallat Forum för enkelhetens skull, är ett nätverk som länkar samman kristna kvinnogrupper i hela Europa, den enda ekumeniska rörelse som på lika villkor förenar deltagare från alla olika kyrkor; från ortodoxa majoritetskyrkor till små frikyrkor. Organisationen finns i cirka 30 länder och har som uppgift att vara en gemenskap som stödjer, uppmuntrar och utbildar kvinnor. Organisationen bildades i Scweiz 1982 av Ruth Epting.

Forum består av en mängd projekt, kurser och utbildningar, konferenser och festivaler i olika länder, med möjlighet för kvinnor från alla Europas länder att mötas och dela erfarenheter. Några av Forums viktigaste programpunkter är:

• Teologi och andlighet
• Utbildning och ledarskapsträning
• Ekologi och bioetik
• Rättvisa och fred
• Mångkultur och religionsdialog

Forum leds av en samordningskommitté, åtta kvinnor valda för fyra år, med tre ordföranden, en för varje kyrkofamilj (den ortodoxa, katolska och protestantiska). Forum hålls samman genom att varje land utser två nationella samordnare. Svenska samordnare är för närvarande Carin Gardbring och Annika Damirjian.

Forums hemsida www.efecw.net ger möjlighet att se närmare på verksamheten, personerna som leder arbetet och idéerna bakom.

Världsböndagen

Läs mer under rubriken Världsböndagen.

Minsta myntets gemenskap

SEK samarbetar med Minsta Myntets Gemenskap i Sverige, en böne- och offergemenskap, som startades av kristna kvinnor i Asien och bildar ett nätverk över hela jorden. Ansvarig för att insamlade medel sänds vidare till den internationella kommittén är Rode Eiderbrant.

 

 

Varför behövs följeslagare i Palestina / Israel? Läs mer här>>

* * *

Medalj för ekumeniskt engagemang

Den 16–19 augusti hölls Nordisk Kvinnokommittés nionde kvinnokonferens på Sofia Kulturcentrum i Helsingfors, Finland, som en del av det nordiska samarbetet mellan kyrkorna. Då tilldelades Gunnel Borgegård Det Heliga Lammets ordens medalj för sin livsgärning inom nordisk ekumenik.
Hon gick nyligen i pension från sitt arbete som teologisk sekreterare på Ekumenisk i Norden (administrerat av Sveriges Kristna råd) och avtackades på flera sätt under dagarna i Finland. Men höjdpunkten, både för henne och för de 80 deltagarna på konferensen, var utdelandet av medaljen som gjordes av Metropoliten Ambrosius.

Foto: Anne Lagerstedt

Läs mer om detta:
http://www.ekumenia.fi/
etusivu/aiankohtaista - aktuellt/gunnel_borgegard_
fick_det_heliga_lammets_
ordens_medalj/