Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Seks logga


Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK, är ett forum för kristna kvinnor i Sverige. Fokus för vår verksamhet är kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv.


BOKTIPS

Ekumenisk vision och feministisk strategi
– Elsa Cedergren och vägen fram till bildandet av Kristna Kvinnors Samarbetskommitté 1935

En bok om Elsa Cedergren, SEKs grundare, av Madeleine Dahl.
Pris: 50 kr + porto, beställ från expeditionen

Kvinnor läser Bibeln 

Lika aktuell och läsvärd som när den kom ut 2003, beställ den redan idag! I förordet skriver författarna:
”Det är vår förhoppning att materialet ska hjälpa till att skapa gemenskap och att kvinnor ska få möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter där kvinnoperspektivet i kristen tro stärks.” 
Boken har sitt ursprung i ett projekt inom Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd. Medverkar gör Marianne Andréas, Clary Bengtsson, Gin Berntsson, Helén Friberg, Kerstin Sjöbratt, Agneta Sjögren och Anna Weimarck. 
Kostnad 20 kr + porto. Beställ från SEKs expedition

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

är ett forum för kristna kvinnor i Sverige. SEK vill

  • verka för jämställdhet mellan kvinnor och män och för kvinnors delaktighet i ledarskap och beslutsfattande i kyrkor och samfund
  • bidra till opinionsbildning och offentlig debatt utifrån ett kristet kvinnoperspektiv
  • främja kvinnors utbyte av idéer och erfarenheter
  • hjälpa kvinnor att upptäcka, utveckla och bruka sina gåvor
  • erbjuda mötesplatser och gemenskap över samfundsgränserna
  • anordna utbildning i aktivt ickevåld för kvinnor i världens konfliktområden

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd består av en styrelse med representanter från olika trossamfund, kristna organisationer samt från de lokala ekumeniska kvinnoråden.

Historia

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK, bildas i Stockholm 1959. Det sker genom sammanslagning av Svenska missionsrådets kvinnokommitté (bildad 1914) och Kristna kvinnors samarbetskommitté (bildad 1935). Till grund för de då antagna stadgarna låg bestämmelserna för Kristna kvinnors samarbetskommitté. Huvudsyfte: Att vara ett forum för Sveriges kristna kvinnor - för att genom utbyte av erfarenheter och tankar stärka den kristna gemenskapen men också för rådslag om aktuella frågor och aktiviteter. SEK tar ansvaret för Kvinnornas internationella böndag i Sverige. I vårt land har dagen firats sedan 1931. Läs mer här>>

Organisation

SEK är en ideell organisation som leds av en styrelse. Styrelsen har 11 ordinarie ledamöter, varav styrelsens ordförande är en och Världsböndagens ordförande är en. Två suppleanter finns till styrelsen. Utöver dessa är organisationens kassör och generalsekreterare adjungerade till styrelsen. Styrelsen sammanträder sex gånger per år. Mellan sammanträdena träffas arbetsutskottet vid behov. Årsmötet som hålls en gång per år är organisationens högsta beslutande organ. Styrelsen tillsätter olika arbetsgrupper efter behov. Läs mer:
– Sverige
– Internationellt

Lokala Ekumeniska Kvinnoråd

Lokala ekumeniska kvinnoråd inbjuder till gemenskap i form av t.ex. kvinnofrukostar, bibelstudier och studiebesök. Världsböndagen ingår som en stor del i arbetet. Lokala råd finns på 10 olika platser i Sverige.

 

______________________________________________________

Ewa Lindqvist Hotz,
SEKs nya generalsekreterare

Det är med förväntan och nyfikenhet som jag den 1 september 2016 börjar uppdraget som generalsekreterare för Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd. För mig är SEK ett sammanhang som står för en betydelsefull kvinnolinje i svensk kristenhet. Det är en inriktning som jag nu vill vara med och förvalta och vidareutveckla. Med stadig förankring i en rik historisk mylla är jag övertygad om att SEK idag kan vara ett livsmodets tecken för både kvinnor och män i en alltmer polariserande samtid.

Uppväxt i Övre Ulleruds församling i Värmland har jag efter utbildning i Karlstad, Uppsala, Lund, London och Cambridge kommit att utveckla teologisk profil i gränssnittet mellan samhällsfrågor, kultur och gudstjänstliv. Jag prästvigdes i Strängnäs 1999, och har sedan 2000 verkat i Gustaf Vasa, Sofia och Nacka församlingar i Stockholms stift. Vid sidan av dessa prästtjänster har jag engagerats som föreläsare och skribent i olika delar av svenskt kyrkoliv, och även bidragit till gudstjänster och andaktsliv i Sveriges Radio P1. Särskilt stolt är jag över att jag tillsammans med en kollega grundat och utvecklat Seglora smedja. I denna tankesmedja pågår sedan 2008 en livaktig verksamhet i skärningspunkterna mellan trons, kulturens och politikens världar.
 
Med åren har jag alltmer hämtat min inspiration från kvinnohistoriska studier. Berättelser om oförvägna personligheter ur det förflutna som Fredrika Bremer, Lydia Wahlström och Emilia Fogelklou har i mig ingjutit en känsla för den kristna trosarvets kapacitet att avslöja och bemöta dehumaniserande tendeser i samtiden och att värna medmänniskan - oavsett hennes religiösa tillhörighet. Det utifrån en sådan kvinnohistorisk mylla för mod som jag också arbetar med en doktorsavhandling i teologi utifrån Lydia Wahlströms biografi.  
 
Det var något om mig och de utgångspunkter utifrån vilka jag vill verka också som generalsekreterare för SEK. Nu ser jag fram emot att lära känna er.
 
 
Ewa Lindqvist Hotz